Bradford friendly highlights

https://youtu.be/zV56RzPBuLY